چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
187خدمات درماني70قرص - سي لاکس - 750mg1393/10/211400
187خدمات درماني70قرص - سي لاکس - 750mg1392/11/301200
187خدمات درماني70قرص - سي لاکس - 750mg1392/02/23920