يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1389خدمات درماني70قرص - آنتوم - 650mg1393/09/24600
1389خدمات درماني70قرص - آنتوم - 650mg1393/09/24600
1389خدمات درماني70قرص - آنتوم - 650mg1392/10/09450
1389خدمات درماني70قرص - آنتوم - 650mg1392/02/31340
1389خدمات درماني70قرص - آنتوم - 650mg1391/07/15280
1389خدمات درماني70قرص - آنتوم - 650mg1391/07/10240