يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1309خدمات درماني70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1393/06/091200
1309خدمات درماني70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1392/05/151110
1309خدمات درماني70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1390/12/15530
1309خدمات درماني70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1390/04/11480