جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1309خدمات درماني70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1393/06/091200
1309خدمات درماني70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1392/05/151110
1309خدمات درماني70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1390/12/15530
1309خدمات درماني70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1390/04/11480