چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9604خدمات درماني90قرص - وريکونازول - 500mg1393/11/13283000
9604خدمات درماني89قرص - وريکونازول - 500mg1393/08/070
9604خدمات درماني89قرص - وريکونازول - 500mg1393/03/31283000
9604خدمات درماني90قرص - وريکونازول - 500mg1392/07/23283000
9604خدمات درماني90قرص - وريکونازول - 500mg1392/03/26283000