يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6382خدمات درماني90قرص - وريکونازول - 200mg1393/11/13870000
6382خدمات درماني86قرص - وريکونازول - 200mg1393/08/070
6382خدمات درماني86قرص - وريکونازول - 200mg1393/03/311094500
6382خدمات درماني90قرص - وريکونازول - 200mg1393/01/17650000
6382خدمات درماني90قرص - وريکونازول - 200mg1392/07/01385000
6382خدمات درماني90قرص - وريکونازول - 200mg1392/03/261130000
6382خدمات درماني90قرص - وريکونازول - 200mg1392/02/04500000