جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11614خدمات درماني70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1393/11/052500
11614خدمات درماني70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1393/11/052500
11614خدمات درماني70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1392/11/302150
11614خدمات درماني70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1392/03/201800
11614خدمات درماني70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1392/01/111200
11614خدمات درماني70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1391/02/051000
11614خدمات درماني70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1390/06/22940