چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1289خدمات درماني70قرص - ويتامين آ - 50/000IU1392/04/23800
1289خدمات درماني70قرص - ويتامين آ - 50/000IU1391/08/08600
1289خدمات درماني70قرص - ويتامين آ - 50/000IU1390/06/22400