جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1279خدمات درماني70قرص - وراپاميل - 40mg1392/03/20500
1279خدمات درماني70قرص - وراپاميل - 40mg1392/01/11300
1279خدمات درماني70قرص - وراپاميل - 40mg1390/06/22230