شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1279خدمات درماني70قرص - وراپاميل - 40mg1392/03/20500
1279خدمات درماني70قرص - وراپاميل - 40mg1392/01/11300
1279خدمات درماني70قرص - وراپاميل - 40mg1390/06/22230