پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9801خدمات درماني90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/10/051400
9801خدمات درماني90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/03/201200
9801خدمات درماني90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 40mg1392/01/11900