سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5423خدمات درماني90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/10/052100
5423خدمات درماني90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/04/231800