جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5423خدمات درماني90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/10/052100
5423خدمات درماني90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/04/231800