سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1871خدمات درماني70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1393/10/073500
1871خدمات درماني70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1392/06/192600
1871خدمات درماني70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1391/02/052000
1871خدمات درماني70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1388/12/011800