يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1275خدمات درماني70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1392/03/201350
1275خدمات درماني70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1392/01/11900
1275خدمات درماني70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1391/10/18660
1275خدمات درماني70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1391/05/21550
1275خدمات درماني70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1390/06/22450