يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/12/23550000
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/11/010
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/12/23550000
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/08/07650000
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/08/070
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/03/271190000
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1393/03/271190000
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/11/15260000
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/07/011190000
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/05/151160000
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/05/151111000
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/05/15990000
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1392/05/15665595
4768خدمات درماني90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1391/10/27665595