سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12036خدمات درماني70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1393/10/076000
12036خدمات درماني70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1392/12/045000
12036خدمات درماني70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1392/04/234100
12036خدمات درماني70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/05/213000
12036خدمات درماني70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1390/06/222600