يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1273خدمات درماني70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1393/10/075400
1273خدمات درماني70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1392/12/044500
1273خدمات درماني70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1392/04/233900
1273خدمات درماني70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1391/09/253000
1273خدمات درماني70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1391/05/212500
1273خدمات درماني70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1390/06/222200