دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1259خدمات درماني70قرص - تريميپرامين - 100mg (As maleate)1392/05/303000
1259خدمات درماني70قرص - تريميپرامين - 100mg (As maleate)1392/02/251300
1259خدمات درماني70قرص - تريميپرامين - 100mg (As maleate)1390/04/201000