پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1260خدمات درماني70قرص - تريميپرامين - 25mg (As maleate)1392/05/301100
1260خدمات درماني70قرص - تريميپرامين - 25mg (As maleate)1392/02/25450
1260خدمات درماني70قرص - تريميپرامين - 25mg (As maleate)1390/04/20350