دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1258خدمات درماني70قرص - تري هگزي فنديل - 2mg1392/03/20300
1258خدمات درماني70قرص - تري هگزي فنديل - 2mg1392/01/11200
1258خدمات درماني70قرص - تري هگزي فنديل - 2mg1391/09/25170
1258خدمات درماني70قرص - تري هگزي فنديل - 2mg1390/04/20125