چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1256خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 5mg1392/03/20700
1256خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 5mg1392/01/11520
1256خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 5mg1390/06/22300