دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1255خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1393/11/05400
1255خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1393/11/05400
1255خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1392/03/20340
1255خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1392/01/11250
1255خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1391/03/23190
1255خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 2mg1390/06/22150