دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1253خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1393/11/05350
1253خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1393/11/05350
1253خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1392/03/20300
1253خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1392/01/11200
1253خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1391/03/23160
1253خدمات درماني70قرص - تري فلوپرازين - 1mg1390/06/22100