جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1252خدمات درماني70قرص - تريامترن اچ - -1394/02/13540
1252خدمات درماني70قرص - تريامترن اچ - -1392/03/20450
1252خدمات درماني70قرص - تريامترن اچ - -1392/01/11300
1252خدمات درماني70قرص - تريامترن اچ - -1391/05/21250
1252خدمات درماني70قرص - تريامترن اچ - -1390/06/22198