دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1242خدمات درماني70قرص - ترازودون - 50mg FC1393/11/05750
1242خدمات درماني70قرص - ترازودون - 50mg FC1393/11/05750
1242خدمات درماني70قرص - ترازودون - 50mg FC1392/03/20680
1242خدمات درماني70قرص - ترازودون - 50mg FC1392/01/11500
1242خدمات درماني70قرص - ترازودون - 50mg FC1391/05/21400
1242خدمات درماني70قرص - ترازودون - 50mg FC1390/06/22320