شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1241خدمات درماني70قرص - ترانيل سيپرومين سولفات - 10mg1393/11/287600
1241خدمات درماني70قرص - ترانيل سيپرومين سولفات - 10mg1392/09/046200
1241خدمات درماني70قرص - ترانيل سيپرومين سولفات - 10mg1390/11/152950