شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1884خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 200mg1392/05/302900
1884خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 200mg1385/09/181600