شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1884خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 200mg1392/05/302900
1884خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 200mg1385/09/181600