سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1883خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 100mg1392/03/202300
1883خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 100mg1392/01/111700
1883خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 100mg1390/06/271300