يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1886خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 50mg1392/03/201350
1886خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 50mg1392/01/111000
1886خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 50mg1390/06/22770