شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1885خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 25mg1392/03/201000
1885خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 25mg1392/01/11720
1885خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 25mg1390/06/27550