دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1885خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 25mg1392/03/201000
1885خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 25mg1392/01/11720
1885خدمات درماني70قرص - توپيرامات - 25mg1390/06/27550