شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1234خدمات درماني70قرص - تولمتين - 200mg1393/07/274000
1234خدمات درماني70قرص - تولمتين - 200mg1392/07/292300
1234خدمات درماني70قرص - تولمتين - 200mg1390/10/251700