پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1225خدمات درماني70قرص - تيکلوپيدين - 250mg FC1392/03/203400
1225خدمات درماني70قرص - تيکلوپيدين - 250mg FC1392/01/112500
1225خدمات درماني70قرص - تيکلوپيدين - 250mg FC1390/06/272000