سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1221خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1392/12/182500
1221خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1392/03/202000
1221خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1392/01/111500
1221خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1391/03/231200
1221خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 100mg C.tab1390/06/271000