دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1222خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1392/12/181000
1222خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1392/03/20700
1222خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1392/01/11520
1222خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1391/03/23600
1222خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1390/06/27360