دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1220خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1392/12/18600
1220خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1392/03/20400
1220خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1392/01/11270
1220خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1391/03/23210
1220خدمات درماني70قرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1390/06/27180