سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1217خدمات درماني95قرص - تيوگوانين - 40mg1393/03/1175000
1217خدمات درماني95قرص - تيوگوانين - 40mg1392/07/01219000
1217خدمات درماني95قرص - تيوگوانين - 40mg1391/12/277500
1217خدمات درماني95قرص - تيوگوانين - 40mg1391/03/0215600
1217خدمات درماني95قرص - تيوگوانين - 40mg1390/12/0217000
1217خدمات درماني95قرص - تيوگوانين - 40mg1390/09/2115000