پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1215خدمات درماني70قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1394/05/0112600
1215خدمات درماني70قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1394/04/2312600
1215خدمات درماني70قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1392/09/151881
1215خدمات درماني70قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1391/03/241881
1215خدمات درماني70قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1389/02/261100