شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1215خدمات درماني70قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1394/05/0112600
1215خدمات درماني70قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1394/04/2312600
1215خدمات درماني70قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1392/09/151881
1215خدمات درماني70قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1391/03/241881
1215خدمات درماني70قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1389/02/261100