شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1293خدمات درماني70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1392/08/271500
1293خدمات درماني70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1392/04/231000
1293خدمات درماني70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1391/10/18700
1293خدمات درماني70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mg1390/06/22370