چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1292خدمات درماني70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1392/06/20800
1292خدمات درماني70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1392/04/23600
1292خدمات درماني70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1391/10/18400
1292خدمات درماني70قرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mg1390/06/22180