دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2403خدمات درماني70قرص - تئوفيلين - 100mg Retard1392/03/20340
2403خدمات درماني70قرص - تئوفيلين - 100mg Retard1392/01/11250
2403خدمات درماني70قرص - تئوفيلين - 100mg Retard1390/06/27150