شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1209خدمات درماني70قرص - تئوفيلين - 200mg SR1393/10/21700
1209خدمات درماني70قرص - تئوفيلين - 200mg SR1392/09/11550
1209خدمات درماني70قرص - تئوفيلين - 200mg SR1392/01/11400
1209خدمات درماني70قرص - تئوفيلين - 200mg SR1391/06/28360
1209خدمات درماني70قرص - تئوفيلين - 200mg SR1390/06/27240