شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1203خدمات درماني70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1393/05/0444000
1203خدمات درماني70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1392/06/2643500
1203خدمات درماني70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1392/05/0643500
1203خدمات درماني70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1391/10/1123000
1203خدمات درماني70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1390/11/2320700