شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1197خدمات درماني70قرص - تربينافين - 250mg S.tab1393/08/117500
1197خدمات درماني70قرص - تربينافين - 250mg S.tab1392/05/295400
1197خدمات درماني70قرص - تربينافين - 250mg S.tab1391/07/194000
1197خدمات درماني70قرص - تربينافين - 250mg S.tab1385/03/212500