سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13524خدمات درماني90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/11/0114500
13524خدمات درماني90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/11/0114500
13524خدمات درماني81قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/08/070
13524خدمات درماني79قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/08/070
13524خدمات درماني81قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/08/0610000
13524خدمات درماني79قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/03/1116000
13524خدمات درماني81قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1393/03/1114500
13524خدمات درماني90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1392/07/2314500
13524خدمات درماني90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1392/05/2814500
13524خدمات درماني90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1392/05/2811000