يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1193خدمات درماني70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/03/20900
1193خدمات درماني70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/01/11650
1193خدمات درماني70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1390/06/22470