پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1193خدمات درماني70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/03/20900
1193خدمات درماني70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/01/11650
1193خدمات درماني70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1390/06/22470