شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1193خدمات درماني70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/03/20900
1193خدمات درماني70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/01/11650
1193خدمات درماني70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1390/06/22470