دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4000خدمات درماني90قرص - سولامر - 800mg1394/02/0917200
4000خدمات درماني90قرص - سولامر - 800mg1394/02/0917200
4000خدمات درماني90قرص - سولامر - 800mg1393/10/0124000
4000خدمات درماني90قرص - سولامر - 800mg1393/08/070
4000خدمات درماني87قرص - سولامر - 800mg1393/08/070
4000خدمات درماني87قرص - سولامر - 800mg1393/08/0627667
4000خدمات درماني90قرص - سولامر - 800mg1393/03/1124000
4000خدمات درماني87قرص - سولامر - 800mg1393/03/1127000
4000خدمات درماني90قرص - سولامر - 800mg1392/11/0127000
4000خدمات درماني90قرص - سولامر - 800mg1392/07/0115850